FSC standarts

SIA „Bergvik Skog” ir ieguvusi FSC® (Forest Stewardship Council jeb Mežu uzraudzības padome) mežu apsaimniekošanas sertifikātu (prečzīmes licences kods FSC-C114153). FSC – tā ir saudzīgas mežsaimniecības zīme, kas apliecina to, ka mežs tiek apsaimniekots pareizi, ievērojot dabas aizsardzības prasības, nacionālo likumdošanu un vietējo iedzīvotāju intereses. FSC sertifikācijas sistēma atzīta visā pasaulē, par ko liecina vairāk nekā 150 miljoni hektāru sertificētu mežu visās pasaules malās. Sertifikācijas novērtējumu veic neatkarīgas organizācijas.

FSC standarts balstās uz desmit ilgtspējīgas un saudzīgas meža apsaimniekošanas principiem:

1. Saskaņotība ar likumiem un FSC principiem. Meža apsaimniekošanā ievēro visus valstī spēkā esošos normatīvie aktus, valsts ratificētās starptautiskās konvencijas un pilda visus FSC principus un kritērijus.

2. Īpašuma/lietošanas tiesības un atbildība. Ilgtermiņa zemes un meža resursu īpašuma un lietošanas tiesības ir likumīgi iegūtas, skaidri definētas un dokumentētas.

3. Pamatiedzīvotāju tiesības. Tiek atzītas un respektētas pamatiedzīvotāju likumīgās un tradicionālās tiesības lietot un apsaimniekot viņu zemes, teritorijas un resursus. Latvijas FSC standarta izstādes darba grupa atzinusi, ka Latvijas teritorijā neeksistē pamatiedzīvotāji FSC principu un kritēriju izpratnē (piem., indiāņi, eskimosi u. tml.).

4. Attiecības ar sabiedrību un strādnieku tiesības. Meža apsaimniekošanā ilgtermiņā tiek saglabāta vai uzlabota gan mežstrādnieku, gan vietējās sabiedrības sociālā un ekonomiskā labklājība.

5. Ieguvumi no meža. Meža apsaimniekošanā tiek veicināta daudzveidīga un efektīva meža resursu izmantošana, lai nodrošinātu gan ekonomisko dzīvotspēju, gan plašu vides un sociālo labumu spektru.

6. Ietekme uz apkārtējo vidi. Meža apsaimniekošanā tiek saglabāta bioloģiskā daudzveidība un ar to saistītās dabas vērtības, ūdens un augsnes resursi, unikālās un jūtīgās ekosistēmas un ainavas, tādā veidā saglabājot meža ekoloģiskās funkcijas un integritāti.

7. Meža apsaimniekošanas plāns. Mežs tiek apsaimniekots pēc rakstiski noformēta, saimnieciskās darbības mērogam un intensitātei atbilstoša apsaimniekošanas plāna, kas tiek īstenots praksē un regulāri pārskatīts. Plānā ir skaidri noteikti meža ilgtermiņa apsaimniekošanas mērķi un līdzekļi, kā tos sasniegt.

8. Regulāra kontrole un novērtēšana. Atbilstoši mežsaimnieciskās darbības mērogam un intensitātei tiek veikta regulāra kontrole, lai novērtētu meža stāvokli un ienākumus no meža produkcijas, izsekotu produkcijas plūsmai, novērtētu saimnieciskās aktivitātes un to ietekmi uz vidi un sabiedrību.

9. Augstvērtīgi meži. Augstvērtīgos mežos mežsaimnieciskā darbība saglabā vai pavairo īpašības, kas nosaka šo mežu augsto vērtību. Visi lēmumi attiecībā uz šiem mežiem tiek pieņemti ar vislielāko piesardzību.

10. Plantācijas. Meža plantācijas plāno un apsaimnieko saskaņā ar visiem FSC principiem un kritērijiem. Kamēr plantācijas var nodrošināt sociālos un ekonomiskos labumus un palīdzēt apmierināt vajadzības pēc meža produktiem, tās papildina dabisko mežu apsaimniekošanu, mazinot uz tiem spiedienu un veicinot to atjaunošanu un saglabāšanu.

SIA Bergvik Skog Meža apsaimniekošanas plāns (MAP) latviešu valodā pieejams šeit.