Latvijas ieguvumi

  • Mēs ļaujam zemei pelnīt un nepieļaujam zemes dīkstāvi. Zeme tāpat kā jebkurš ražošanas resurss ir jāizmanto, lai tas nestu peļņu gan īpašniekam, gan valstij.  Pēdējo gadu laikā Bergvik Skog iegādājusies ievērojamas neizmantotas un aizaugšanai atstātas zemju platības  ar mērķi atrast maksimāli efektīvu to apsaimniekošanas veidu.
  • Savā darbībā mēs maksimāli izmantojam Latvijā pieejamos resursus, kā rezultātā nodrošinām darbu Latvijas iedzīvotājiem. Visus pamatdarbus veicam un pamatvajadzības nodrošinām, izmantojot vietējos sadarbības partnerus. Ārvalstu tehnoloģijas izmantojam gadījumā, ja nav pieejami atbilstoši vietējie resursi.
  • Mūsu uzņēmums  2010. gadā iegādājās 2000 ha izcirtumu, kas viedo 15 % no iegādātās mežu platības. Lielais izcirtumu īpatsvars norāda uz to, ka bijušie īpašnieki nav spējuši vai nav vēlējušies atjaunot pašu izcirstās mežu platības.
  • Pārdomāta un racionāla mežu apsaimniekošanas specifika nosaka, ka ilgākā laika posmā peļņa attiecībā pret apgrozījumu ir relatīvi maza (5-7%), jo mežs ir resurss, kura ražošanas cikls ir gadu desmiti. Maksimāli izmantojot vietējos resursus, lielākā daļa no apgrozījuma paliek Latvijā – šeit iepērkam vietējās izejvielas (stādus), algojam vietējo darba spēku u.tml. Turklāt iegūto peļņu plānojam ieguldīt savos īpašumos Latvijā – mežos, lauksaimniecības zemēs,  lai optimizētu mūsu darba kvalitāti un palielinātu uzņēmuma vērtību.
  • Mūsu uzņēmums ir apzinīgs nodokļu maksātājs – katru gadu mēs pašvaldībām maksājam ievērojamas summas nekustamā īpašuma nodokļa veidā, turklāt, iepērkot pakalpojumus, mēs izmantojam uzticamus sadarbības partnerus, tādējādi veicinot arī mūsu sadarbības partneru nodokļu nonākšanu Valsts kasē.
  • Mēs atbalstām zinātniski pētniecisko darbību Latvijā meža zinātņu jomā – mums ir izveidojusies noturīga sadarbība ar Latvijas zinātniekiem, noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu ”Silava”, kas veic pētījumu par koku sugām, kuras vislabāk piemērotas audzēšanai Latvijas apstākļos. Mūsu uzņēmums nākotnē plāno atbalstīt arī studentu zinātniski pētniecisko darbību. Aicinām pieteikties mežsaimniecības zinātņu specialitāšu pēdējo kursu studentus, doktorantus. Sazinieties ar mūsu speciālistiem!
  • Regulāri organizējam meža nozares speciālistu pieredzes apmaiņu starptautiskajā līmenī jautājumos, kas galvenokārt saistīti ar mežsaimniecības darbu organizēšanu un stādu audzēšanu.
  • Zemes efektīva izmantošana, t.i., derīgās koksnes ražošana, nodrošina vietējai mežrūpniecībai lielāku izejvielu bāzi, kas, savukārt, rada iespēju ražot vairāk koksnes izstrādājumu eksportam.