Uzņēmuma mērķi

 • Meža apsaimniekošanas izmaksu efektivitātes paaugstināšana

  Liels uzņēmums pieejamos resursus spēj izmantot efektīvāk nekā mazs uzņēmums, jo iespējams algot darbiniekus, kam ir specializācija kādā noteiktā darbības jomā. Mūsu mērķis ir iegādāties meža platības tādā apjomā, lai uzņēmuma uzturēšanai nebūtu jāizmanto ārējie finanšu resursi. Mēs uzskatām, ka ekonomiski lietderīgāk ir apsaimniekot kompaktas, pārlieku nesadrumstalotas platības, piemēram, apsaimniekošanas izmaksu efektivitāte ir lielāka 500 ha, kas atrodas vienkopus, nevis 500 ha, kas atrodas 10 dažādos pagastos.
 • Meža resursu optimāla izmantošana

  Mēs vēlamies nodrošināt maksimālu pieejamo resursu efektivitāti. Mūsdienīgu mežsaimniecības metožu izmantošana ļauj izaudzēt lielāku koksnes daudzumu, kas nodrošina efektīvu ieguldīto līdzekļu atdevi un peļņas pieaugumu ilgtermiņā.
 • Racionālas un pārdomātas meža aprites nodrošināšana

  Ilgtermiņa mērķis, kuru īstenojot, mēs nepieļautu, lai izcirstā meža apjoms noteiktā laika posmā pārsniegtu koksnes krājas pieaugumu. Iestādīto un atjaunoto meža platību apjomam jābūt līdzsvarā ar izcirsto platību apjomu.
 • Zemes resursu optimāla izmantošana

  Mēs uzskatām, ka efektīvākais ilgtermiņa ieguldījums ir mazvērtīgu nemeža zemju apmežošana, tomēr iespējams rast citus pārdomātus, lokālus un konkrētajai vietai piemērotus risinājumus, piemēram, ilgtermiņa lauksaimniecības zemju noma u.tml.
 • Dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana apsaimniekojamās platībās

  Īstenojot atbildīgu meža apsaimniekošanas praksi, nodrošinām ekosistēmas un dabas bioloģiskās daudzveidības saudzēšanu un saglabāšanu.